Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ПОНОРИЯ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ е сдружение, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за осъществяване на дейност в обществена полза.
(2) Дейността на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ не е ограничена със срок.
(3) Общественополезната дейност на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ се осъществява в съответствие с настоящия Устав, Закона за юридически лица с нестопанска цел и действащото законодателство в Република България.

Чл. 2. Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение за социален туризъм, спортно-туристическа, културна, родолюбива, природолюбива и екологична дейност.

Чл. 3. Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ представлява и защитава интересите на своите членове пред държавните и местни органи на държавната власт и управление, обществени и неправителствени организации, юридически и физически лица и международни организации.

Чл. 4. Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ осъществява своята дейност в полза на общите интереси на членовете си като прилага и осъществява:
1. Свобода на сдружаването и доброволност на членството.
2. Демократизъм, самоуправление, изборност, мандатност, отчетност, обществено начало.
3. Равнопоставеност между членовете и колективност в решенията.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 5. Наименованието на сдружението е Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“, което се изписва на български език в официалната кореспонденция, печати, бланки и други документи и може допълнително да се изписва на чужд език.

СИМВОЛИ

Чл. 6. (1) Символът на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ е емблема.
(2) (Изм. – Протокол от общо събрание от 24.07.2021 г.) Емблемата е изображение на два върха с капка вода между тях, символизираща понор (губилище).

ПЕЧАТ

Чл. 7. Печатът е кръгъл с надпис Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ и емблемата на дружеството в средата.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 8. Седалището и адреса на управление на сдружението е село Брезе, местност Манастира, община Своге, област София.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ

Чл. 9. Основните цели на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ са да:
(1) популяризира, насърчава и развива различните видове и форми на туризъм, планинарство, алпинизъм, спелеология и новостите в спортно-туристическата дейност, да повишава информираността на гражданите относно ползите от природосъобразен начин на живот и да формира траен интерес от практикуване на туристически дейности;
(2) популяризира Понор планина, като район за спортно-туристическата дейност.

Чл. 10. Основни задачи, които си поставя Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ във връзка с постигане на целите са:
(1) Отговаряне на нуждите на обществото от създаване на условия за практикуване на социален туризъм за здраве и дълголетие;
(2) Привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в практикуването на пешеходен, велосипеден, ски и воден туризъм, за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и нови туристически и спортно-туристически изяви;
(3) Популяризиране и опазване на природните и културни забележителности;
(4) Създаване и разпространение на добри практики за работа с ученици и студенти;
(5) Подобряване на условията за пребиваване и качеството на услугите в съответствие с европейските стандарти в туристическите обекти – хижи, заслони и други, обновяване и поддържане на съоръжения, туристически маршрути и пътеки;
(6) Осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научно-изследователска, краеведческа дейност и художествена самодейност;
(7) Сътрудничество с местната власт, органите на местно самоуправление и образователните институции, насочено към подобряване на съществуващата база, опазване на околната среда и развитие на дейността сред децата и младите хора;
(8) Представяне на проекти и предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на нормативната база в областта на социалния туризъм.

Чл. 11. За постигане на целите и осъществяване на задачите Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ извършва следните дейности:
(1) Методическо и организационно подпомагане на членовете си;
(2) Организиране и реализиране на туристически и спортно-туристически изяви;
(3) Строителство, ремонт, благоустрояване, обзавеждане, стопанисване и управление на туристически обекти и съоръжения;
(4) Маркиране и обезопасяване на туристически маршрути и пътеки, и грижи за поддържането им;
(5) Произвежда и предлага услуги и стоки, свързани със социалния туризъм, туристическата база, обучението на кадри;
(6) Извършва квалификация, преквалификация и обучение на свои членове и кадри, включително и на трети лица;
(7) Осъществява издателска, информационна, рекламна, туроператорска и турагентска дейност;
(8) Извършва консултантска дейност в областта на социалния туризъм и свързаните с него дейности;
(9) Участва в екологични проекти и програми;
(10) Участва самостоятелно или в партньорство с общини, неправителствени организации, стопански субекти и др., в програми и проекти на фондове, грантове и други чуждестранни източници, както и в български проекти.

Чл. 12. (1) За осъществяване на целите си Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ може да извършва допълнителна стопанска дейност, приходите, от която се използват за постигане на целите залегнали в този устав.
(2) Допълнителната стопанска дейност по предходната алинея е както следва: специализиран туризъм; туроператорска и туристическа агентска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; производство и търговия на спортни стоки и услуги; обучение и квалификация на кадри; издателска, рекламна и импресарска дейност; проектантска дейност; строителство, водоснабдяване и залесяване; събиране, преработване и търговия с диворастящи плодове, билки, гъби и др.; екологични проекти; наемане и отдаване под наем на хижи, заслони и други обекти свързани със социалния туризъм.
(3) Стопанската дейност, осъществявана от Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

III. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 13. (1) В Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ могат да членуват физически и юридически лица.
(2) Членството в Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ е доброволно.
(3) Членове на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ могат да бъдат и юридически лица под формата на сдружения с нестопанска цел, фондации и други юридически лица, които приемат настоящия Устав, споделят целите на Дружеството и са готови да съдействат за осъществяването им при извършване на дейността му. Юридическите лица участват с по един техен представител, който има право на един глас на Общо събрание.

Чл. 14. (1) (Изм. – Протокол от общо събрание от 09.12.2023 г.) Нов член на сдружението Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ се приема въз основа на писмено заявление на кандидата до Управителния съвет и заплатен встъпителен членски внос.
(2) (Отм. – Протокол от общо събрание от 09.12.2023 г.)
(3) Приемането на нов член или отказ се извършва с решение на Управителния съвет.
(4) Отказът на Управителния съвет да приеме кандидата за член на Дружеството може да се обжалва пред Общото събрание.
(5) Членовете на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ се вписват в специален регистър по образец, утвърден от Управителния съвет.

Чл. 15. (1) Членство в Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет на Дружеството;
2. С поставянето под запрещение;
3. С изключването, поради системно неучастие в дейността на Дружеството, при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо, както и в случаите на системно неизпълнение на Устава и решенията на ръководните органи на дружеството;
4. При отпадане, поради невнасяне на установения членски внос;
5. С прекратяването на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ като юридическо лице с нестопанска цел.
(2) Решението за изключване се взема от Управителния съвет. Същото може да се обжалва пред Общо събрание, чието решение е окончателно.
(3) При прекратяване на членството, независимо от основанието за това, направените от члена парични вноски не подлежат на връщане.

Чл. 16. Всички членове на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ са с равни права и задължения.

Чл. 17. Всеки член на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ има право:
(1) Да участва във всички форми на дейността на Дружеството;
(2) Да участва в Общото събрание на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ с право на един глас, който се упражнява лично;
(3) Да участва в управлението на Дружеството и да участва в работата на създадените работни органи, клубове и секции;
(4) Да избира и да бъде избиран в управителните и други ръководни органи на Дружеството;
(5) Да получава информация от Управителния съвет и Председателя за дейността на Дружеството;
(6) Да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му;
(7) Да се обръща с въпроси и предложения към органите на Дружеството.

Чл. 18. Всеки член на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ е длъжен:
(1) Да спазва разпоредбите на Устава и решенията на ръководните органи на Дружеството;
(2) Да съдейства за осъществяване на целите и реализиране на предмета на дейност на Дружеството;
(3) (Изм. – Протокол от общо събрание от 09.12.2023 г.) Да заплаща годишния си членски внос в размер и срок, определени с решение на Управителния съвет.
(4) Да съдейства за опазване на природата, на историческите и културни паметници;
(5) Да допринася за издигане на авторитета и престижа на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ в общината, страната, региона, и чужбина.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 19. Органи на управление на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ са Общото събрание, Управителен съвет и Председател на Управителния съвет.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 20. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

Чл. 21. Права на Общото събрание:
(1) Приема, изменя и допълва устава;
(2) Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
(3) Взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
(4) Приема бюджета на сдружението;
(5) Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
(6) Отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението.

Чл. 22. Свикване на Общо събрание:
(1) Общото Събрание се свиква на редовни и извънредни заседания;
(2) Редовно Общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителния съвет;
(3) Извънредно събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Дружеството;
(4) В случай, че в едномесечен срок Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание по предходната алинея, то Общото събрание се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове;
(5) Общото събрание се свиква с покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането на Общото Събрание и по чия инициатива се свиква. Поканата се публикува в сайта на Дружеството и се поставя на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.

КВОРУМ

Чл. 23. (1) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от членовете на Дружеството.
(2) При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

ГЛАСУВАНЕ

Чл. 24. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 25. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решения по чл. 21, ал. 1 и 3 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 26. (1) Управителният съвет на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ се състои от 4 /четири/ лица, членове на Дружеството.
(2) Членовете на Управителния съвет на Дружеството се избират за срок от 4 /четири/ години от Общото събрание.
(3) След изтичане на така посочения срок, Управителният съвет продължава да изпълнява функциите си до избор на нов Управителен съвет.

Чл. 27. Управителният съвет на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ има следните правомощия:
(1) Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
(2) Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
(3) Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;
(4) Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
(5) Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на сдружението;
(6) Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
(7) Определя адреса на сдружението;
(8) Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
(9) Изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
(10) Приема нови членове;
(11) Взема решения за отпадане и изключване на членове;
(12) Взема решение за откриване и закриване на клонове;
(13) Взема решение за участие в други организации;
(14) Приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
(15) Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
(16) Определя реда за внасяне на членския внос и встъпителните вноски от членовете на сдружението.
(17) Сключва, съгласува и одобрява договори с туристически дружества, стопански субекти, банкови и нефинансови институции;
(18) Взема решения за сключване на договори за партньорство с български и чуждестранни организации с нестопанска цел;
(19) Подпомага, координира и контролира разработването и реализацията на проекти по чуждестранни програми.

Чл. 28. (1) Редовни заседанията на Управителния съвет се провеждат по годишен план.
(2) Извънредни заседания могат да се свикат от Председателя или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Управителния съвет с писмено заявление за дневен ред, място, дата и час.
(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(5) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.
(6) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 29. Председателят на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“:
(1) Представлява Дружеството и осигурява общото ръководство и контрол по изпълнение на решенията, взети от ръководните органи на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“;
(2) Се избира от Управителния съвет за срок от четири години;
(3) Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ може да се представлява и от упълномощен от Председателя негов заместник;
(4) Когато Председателят на Дружеството не е в състояние да изпълнява функциите си, те се осъществяват от определен от Управителния съвет негов член;
(5) Назначава и освобождава от длъжност служителите на Дружеството;
(6) Сключва договори с държавни, общински институции, търговски дружества, банки, физически лица и други с цел осъществяването на дейността на Дружеството.

СЧЕТОВОДЕН КОНТРОЛ

Чл. 30. Счетоводството на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ се води от дипломиран счетоводител.

V. ИМУЩЕСТВО

Чл. 31. Имуществото на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ се състои от право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, авторско право, ценни книги, дялови участия в капиталови търговски дружества и други права и задължения.

Чл. 32. Бюджетът на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ се осигурява от:
(1) Отчисления от членски внос;
(2) Приходи от стопанска дейност;
(3) Дарения и спонсорство;
(4) Предоставени средства от държавата и общините;
(5) От управлението на собственото имущество;
(6) От национални и чуждестранни фондове, програми, грантове;
(7) Други приходи от дейности свързани с предмета на дейност.

Чл. 33. Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ отговаря за поетите задължения до размера на имуществото си. То не отговаря за задълженията на своите членове както и членовете и не отговарят за задълженията му.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 34. Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ се прекратява:
(1) С решение на Общото събрание;
(2) По решение на съда по регистрация, в предвидените от закона случаи.

Чл. 35. (1) При прекратяване на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ се извършва ликвидация.
(2) В случаите на прекратяване по чл. 34, т. 1 ликвидацията се извършва от Управителния съвет или назначен от него ликвидатор.
(3) При прекратяване по чл. 35, т. 2 както и когато не е определен ликвидатор от Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ по предходната алинея, той се определя от съда по регистрацията.
(4) Относно реда за осъществяване на ликвидацията и правомощията на ликвидатора, както и производството по обявяване в несъстоятелност на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯТА

Чл. 36. (1) Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“, по решение на Общото събрание се предоставя на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на дейност в обществена полза със същата или близка нестопанска цел, или на членовете, в зависимост от решението на Общото събрание.
(2) Имуществото по ал. 1 не може да се разпределя, продава или по какъвто и да е начин да се прехвърля на ликвидатора, назначен от Управителния съвет или от съда.

ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл. 37. След разпределение на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ от съда по регистрацията.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Устав на Сдружение Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ е приет на Учредително събрание на 12.10.2019 г. в хижа Тръстеная (с. Лакатник).

§ 2. Уставът е изменен на 24.07.2021 г. от Общо събрание, проведено на заслон Кикиш (Витоша). Измененията са както следва:
а) чл. 6 ал. 2, изменение в емблемата на сдружението.

§ 3. Уставът е изменен на 09.12.2023 г. от Общо събрание, проведено на хижа Пробойница (с. Губислав). Измененията са както следва:
а) Чл. 14. (1) Нов член на сдружението Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ се приема въз основа на писмено заявление на кандидата до Управителния съвет и заплатен встъпителен членски внос от 30 /тридесет/ лева. се изменя на Чл. 14. (1) Нов член на сдружението Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ се приема въз основа на писмено заявление на кандидата до Управителния съвет и заплатен встъпителен членски внос.
б) Отпада Чл. 14. (2) Учащите до 18 годишна възраст и пенсионерите заплащат встъпителен членски внос в размер на 50% от сумата по ал. 1.
в) Чл. 18. (3) Да заплаща годишния си членски внос в размер на 15 /петнадесет/ лева за работещи и 7 /седем/ лева и 50 /петдесет/ стотинки за учащи до 18 годишна възраст и пенсионери до 31 Май. се изменя на Чл. 18. (3) Да заплаща годишния си членски внос в размер и срок, определени с решение на Управителния съвет.