Членски внос

На основание чл. 27 ал. 16 и във връзка с чл. 18 ал. 3 от Устава на сдружението, Управителният съвет на Туристическо дружество Понория определя следните правила, относно заплащането на членския внос и встъпителните вноски от членовете на сдружението:

1. Встъпителната вноска при приемането на нови членове се определя в размер на 60 /шестдесет/ лева.
2. Встъпителната вноска се заплаща еднократно по банкова сметка на сдружението в срок от 7 /седем/ дни след потвърдително решение от Управителния съвет.
3. Членски внос се заплаща ежегодно по сметка на сдружението от всички негови членове.
4. Размерът на членския внос е в размер на:

  • 60 /шестдесет/ лева за членове, които са приети за такива в година предхождаща годината за която се заплаща членския внос /т.е. членският внос за 2024 г. за членове приети през 2023 г. или по-рано е 60 лв./. Членският внос се заплаща до 31 март на текущата година;
  • 5 /пет/ лева месечно за членове приети през годината, за която се заплаща членският внос, включително за месеца на приемане /т.е. член приет през март 2024 г., дължи членския внос за 2024 г. в размер на 5 лв. за всеки месец от март до декември/. Членският внос за нови членове се заплаща в срок от 30 дни след получаване на потвърдително решение от Управителния съвет за тяхното приемане или до 31 март /което настъпи по-късно/.

5. Размерът на членския внос и встъпителните вноски от членовете на сдружението са валидни до изменението им с друго решение на Управителния съвет.

18.12.2023 г.