Browse By

Членство

Как да стана член на дружеството

Членството в Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ е доброволно.

Нов член на сдружението се приема въз основа на писмено заявление на кандидата до Управителния съвет и заплатен встъпителен членски внос от 30 /тридесет/ лева. Учащите до 18 годишна възраст и пенсионерите заплащат встъпителен членски внос в размер на 50%.
За целта запознайте се с Устава на Дружеството, попълнете заявление, сканирайте го и го изпратете на e-mail td@ponoria.com.

Всеки член на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ има право да:

 • участва във всички форми на дейността на Дружеството;
 • участва в Общото събрание на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ с право на един глас, който се упражнява лично;
 • участва в управлението на Дружеството и да участва в работата на създадените работни органи, клубове и секции;
 • избира и да бъде избиран в управителните и други ръководни органи на Дружеството;
 • получава информация от Управителния съвет и Председателя за дейността на Дружеството;
 • се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му;
 • се обръща с въпроси и предложения към органите на Дружеството.

Всеки член на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ е длъжен да:

 • спазва разпоредбите на Устава и решенията на ръководните органи на Дружеството;
 • съдейства за осъществяване на целите и реализиране на предмета на дейност на Дружеството;
 • заплаща годишния си членски внос в размер на 15 /петнадесет/ лева за работещи и 7 /седем/ лева и 50 /петдесет/ стотинки за учащи до 18 годишна възраст и пенсионери до 31 май.
 • съдейства за опазване на природата, на историческите и културни паметници;
 • допринася за издигане на авторитета и престижа на Туристическо дружество „ПОНОРИЯ“ в общината, страната, региона, и чужбина.

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

Коментари