Browse By

Общо събрание на ТД Понория

До членовете на ТД Понория

ПОКАНА

Управителният съвет на Туристическо дружество Понория, на основание чл. 22 ал. 2 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете при следния дневен ред:
1. Доклад за дейността на дружеството за 2020 г.
2. Финансов отчет и приемане на бюджет.
3. Изменение на Устава.
4. Разни.

Общото събрание ще се проведе на 24.07.2021 г. от 10 ч. в заслон Кикиш (GPS 42.61898, 23.28246).
При липса на кворум (повече от половината от членовете на Дружеството) събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

Коментари

Вашият коментар