Browse By

Общо събрание на ТД Понория

До членовете на ТД Понория

ПОКАНА

Управителният съвет на Туристическо дружество Понория, на основание чл. 22 ал. 2 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете при следния дневен ред:
1. Доклад за дейността на дружеството за 2022 г.
2. Финансов отчет и приемане на бюджет 2023 г.
3. Освобождаване членовете на управителния съвет след изтичане неговия мандат на 11.10.2023 г.
4. Избор на членове за нов управителен съвет с нов четири годишен мандат, считано от 12.10.2023 г.
5. Разни.
Общото събрание ще се проведе на 16.09.2023 г. от 12 ч. в заслон Кикиш (GPS 42.61898, 23.28246).
При липса на кворум (повече от половината от членовете на Дружеството) събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

11.08.2023 г.

Коментари

Вашият коментар