Browse By

Общо събрание на ТД Понория

До членовете на ТД Понория

ПОКАНА

Управителният съвет на Туристическо дружество Понория, на основание чл. 22 ал. 2 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете при следния дневен ред:
1. Доклад за дейността на дружеството за 2021 г.
2. Финансов отчет за 2021 г.
3. Приемане на бюджет за 2022 г.
4. Разни.
Общото събрание ще се проведе на 06.08.2022 г. от 18 ч. в хижа Пробойница (GPS 43.10477, 23.27974).
При липса на кворум (повече от половината от членовете на Дружеството) събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.
Коментари

Вашият коментар