Защитена местност Планински пелин с. Бракьовци

Browse By

Заради карстовия си характер, Понор планина е дала убежище на критично застрашеният в международен мащаб Планински пелин. Латинското наименование на това растение е Artemisia chamaemelifolia. Планинският пелин е многогодишно растение достигащо височина до 30-50 см. Цветовете му са жълти голи венчета. Повече за това как изглежда можете да прочетете на e-ecodb.bas.bg

Единствената популация на Планинския пелин в България и Балканския полуостров е в Понор планина. Среща само на още няколко места в цялата Европа. Поради тази причина със заповед № РД-547 от 09.07.2013 г. е обособена Защитена местност Планински пелин в село Бракьовци. Видът е вписан в Червената книга на България. Планинският пелин е защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. Факторите, които влияят негативно на популацията са засушаването, ниските възобновителни способности на вида и за съжаление… туристите.

Имайте предвид, че в защитената зона на Планинския пелин съществуват следните забрани:
1. Промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Строителство, с изключение на дейности, свързани с ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения;
4. Поставяне на временно преместваеми обекти;
5. Внасяне на неместни видове;
6. Подхранване с изкуствени торове;
7. Палене на огън.

Надяваме се, че като публикуваме тази информация и най-вече местоположението на защитената местност (GPS N43.09242° E23.17858°), това ще помогне за осведомеността на всички, преминаващи и пребиваващи в планината. През 2020 г. планираме поставянето на информационни табели на място. Нека всички бъдем съзнателни, за да запазим един изчезващ вид.

Използвани източници
e-ecodb.bas.bg
Изпълнителна агенция по околна среда

Коментари

Вашият коментар