Browse By

ЗАПОВЕД № РД-547 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона Понор

ЗАПОВЕД № РД-547 от 5.09.2008 г. за обявяване на защитена зона „Понор“

Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 83 от 23.09.2008 г., в сила от 23.09.2008 г.

На основание чл. 12, ал. 6 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и т. 1 от Решение на Министерски съвет № 122 от 2.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.):
1. Обявявам защитена зона „Понор“ с идентификационен код BG0002005 в землищата на с. Бракьовци, с. Бърля, с. Гинци, гр. Годеч, с. Голеш, с. Губеш, с. Комщица, с. Равна, с. Ропот, с. Смолча, с. Станинци, община Годеч, Софийска област, и землищата на с. Брезе, с. Губислав, с. Бов, с. Церово, с. Добърчин, с. Добравица, с. Лакатник, с. Манастирище, с. Меча поляна, с. Заноге, с. Заселе, с. Зимевица, община Своге, Софийска област, с обща площ 313 769,953 дка.

2. Предмет на опазване в защитена зона „Понор“ с идентификационен код BG0002005 са следните видове птици:
2.1. видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие:
Червена чапла (Ardea purpurea), Черен щъркел (Ciconia nigra), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Осояд (Pernis apivorus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Тръстиков блатар (Circus aeruginosus), Полски блатар (Circus cyaneus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Скален орел (Aquila chrysaetos), Малък орел (Hieraaetus pennatus), Орел рибар (Pandion haliaetus), Царски орел (Aquila heliaca), Малък сокол (Falco columbarius), Сoкол скитник (Falco peregrinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Лещарка (Bonasa bonasia), Планински кеклик (Alectoris graeca), Ливаден дърдавец (Crex crex), Бухал (Bubo bubo), Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Кoзодой (Caprimulgus europaeus), Земеродно рибарче (Alcedo atthis), Сив кълвач (Picus canus), Черен кълвач (Dryocopus martius), Сирийски пъстър кълвач (Dendrocopos syriacus), Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos), Горска чучулига (Lullula arborea), Полска бъбрица (Anthus campestris), Ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), Червеногърба сврачка (Lanius collurio), Черночела сврачка (Lanius minor), Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), Градинска овесарка (Emberiza hortulana);
2.2. видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие:
Голям корморан (Phalacrocorax carbo), Сива чапла (Ardea cinerea), Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos), Голям ястреб (Accipiter gentilis), Малък ястреб (Accipiter nisus), Обикновен мишелов (Buteo buteo), Черношипа ветрушка (Керкенез) (Falco tinnunculus), Сoкол орко (Falco subbuteo), Речен дъждосвирец (Charadrius dubius), Късокрил кюкавец (Actitis hypoleucos).

3. Защитената зона по т. 1 се обявява с цел:
3.1 опазване и поддържане на местообитанията на посочените в т. 2 видове птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние;
3.2 възстановяване на местообитания на видове птици по т. 2, за които е необходимо подобряване на природозащитното им състояние.

4. В границите на защитена зона „Понор“ с идентификационен код BG0002005 се включват поземлени имоти с номера, както следва:
/поради големия обем от данни, тази информация не е публикувана тук – бел. ТД Понория/

5. Пълният опис на координатите на точките, определящи границата на защитена зона „Понор“, с идентификационен код BG0002005, както и координатните регистри на частите от имотите по т. 4 се съхраняват и са на разположение в МОСВ и РИОСВ – София.

6. В границите на защитената зона се забранява:
6.1. премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични и групи дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове), при ползването на земеделските земи като такива;
6.2. залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения;
6.3. използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади;
6.4. косенето на ливадите от периферията към центъра, с бързоподвижна техника и преди 15 юли;
6.5. извършването на дейности, свързани с отводняване или пресушаване на мочурища, ливади и естествени водни обекти.

7. Защитените територии, обявени по реда на Закона за защитените територии, попадащи в границите на защитена зона „Понор“, с идентификационен код BG0002005, запазват статута, категорията, границите и режима си на опазване. Горното не отменя прилагането на забраните и ограниченията по настоящата заповед за тези територии.

8. В срок до две години от влизане в сила на заповедта РИОСВ-София, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената зона в картата на възстановената собственост, кадастъра и имотния регистър за съответните землища.

9. Защитена зона „Понор“ с идентификационен код BG0002005 да се впише в регистрите на защитените зони, водени в МОСВ и РИОСВ-София.

10. Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за биологичното разнообразие.

11. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

12. Заповедта не подлежи на обжалване.

Виж повече

Коментари

Вашият коментар