Browse By

Заповед за обявяване на природна забележителност Столо

ЗАПОВЕД № РД-601 от 8 юли 2022 г. ДВ бр. 67 от 19.08.2022 г.

Министерство на околната среда и водите

На основание чл. 39 във връзка с чл. 23, ал. 1 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и предложение на Асоциацията на парковете в България (с вх. № 15-00-73 от 29.11.2021 г. на Министерството на околната среда и водите), с цел опазване на скални образувания, представляващи забележителни обекти на неживата природа в местността Църнио камък в землището на с. Добравица, община Своге, Софийска област, притежаващи естетическа стойност и от значение за развитие на екологосъобразен туризъм:

1. Обявявам природна забележителност „Столо“ в землището на с. Добравица, община Своге, Софийска област.

2. Природната забележителност включва поземлен имот с идентификатор 21316.9.59 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на с. Добравица, община Своге, Софийска област, с площ 321,61 дка.

3. Режими на дейности на природната забележителност:
3.1. В границата на природната забележителност се забранява:
3.1.1. търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3.1.2. строителство, с изключение на случаите по т. 3.2.1 и 3.2.2;
3.1.3. дейности, водещи до разрушаване и повреждане на скалните образувания, нарушаване на тяхното естествено състояние и намаляване на естетическата им стойност;
3.1.4. промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имота;
3.1.5. палене на огън, опожаряване на растителността;
3.1.6. изсичане на дървесна и храстова растителност;
3.1.7. лов и преследване на дивеч;
3.1.8. замърсяване с отпадъци.
3.2. Изключения от забраните по т. 3.1.2 се допускат в следните случаи:
3.2.1. изграждане на алеи, погледни площадки с цел експониране на обекта и развитие на познавателен туризъм по изготвен за целта устройствен проект;
3.2.2. поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи хидротехнически и други съоръжения.

4. След влизане в сила на настоящата заповед Регионалната инспекция по околната среда и водите – София, да предприеме необходимите действия по отразяване на защитената територия в КККР за землището на с. Добравица, община Своге, Софийска област.

5. Природната забележителност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при Министерството на околната среда и водите.

Нарушителите на тази заповед се наказват съгласно административно-наказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в едномесечен срок от обнародването й в „Държавен вестник“.

Министър: Б. Сандов

Коментари

Вашият коментар