Browse By

Долу ръцете от Понор планина!

Относно постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства – метални полезни изкопаеми в площ „ЕЕ-3“, разположена на територията на общини Своге и Годеч, област София и общини Вършец и Берковица, област Монтана.

Имайки предвид, че:

  • Понор планина се развива активно като дестинация за пешеходен туризъм, планинско колоездене, скално катерене и др.;
  • наблизо преминава международен туристически маршрут Е3 (в частта му Ком-Емине);
    в района са намират значими туристически обекти, като най-дълбоката пещера в България Колкина дупка, Скален феномен Столо и др.;
  • със Заповед РД-547 от 5 септември 2008 г. на Министъра на околната среда и водите е обявена Защитена зона Понор BG0002005 по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици /Натура 2000/;
  • единствената популация на Планинския пелин в България и Балканския полуостров е в Понор планина, обособена е Защитена местност Планински пелин в землището село Бракьовци, забраняващо търсене, проучване и добив на подземни богатства;
  • в съседство се намира Природен парк Врачански Балкан;
  • районът е вододаен за редица населени места от област София и Монтана.

намирам всякакви дейности по търсене, проучване и добив на подземни богатства за несъвместими с опазването на околната среда, със здравословния начин на живот и с развитието на туристически дейности, като изразявам твърдото си неодобрение.

Подписвайки тази петиция, апелирам и настоявам всички държавни органи, в рамките на техните правомощия, да не допускат търсене, проучване и добив на подземни богатства в Понор планина.

ПОДПИШИ ПЕТИЦИЯТА ТУК

Карта на площ ЕЕ-3

Коментари

Вашият коментар